Idgham Bighunnah Idgham bighunnah adalah apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf ya (ي), nun (ن), mim (م) dan wau (و) yang dikumpulkan pada kata (يَنْمُوْ). Idgham bighunnah disebut juga […]

Pengertian Izhar  Menurut bahasa, izhar artinya jelas atau tegas. Sementara itu, menurut  istilah ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf  halqi maka hukum bacaannya adalah jelas […]