Pengertian Isim Fa’il Isim fa’il termasuk salah satu dari isim musytaq. Ia dibuat dari fi’il bina ma’lum, untuk menunjukkan pelaku perbuatan. Para ahli mengemukakan defenisi isim fa’il sebagai berikut: “Isim fa’il adalah […]