Asmaul Khomsah

Diposting pada
1.6/5 - (92 votes)

Pengertian Asmaul Khomsah

Sesuai namanya ‘Asmaul Khomsah (الأَسْمَاءُ الخَمْسَةُ)’ yaitu ‘isim-isim yang lima’, isim-isim ini mempunyai ciri yang khusus yang tidak dimiliki oleh isim lain. ciri khususnya yaitu:
 1. Isim-isimnya hanya ada 5 yaitu :
 •  أَخُوْكَ    – Akhun   = Saudaramu
 • أبُوْكَ         – Abbun  = Bapakmu
 •  حَمُوْكَ  – hammun = Iparmu
 • فُوْكَ    – fuu           = mulutmu
 • ذُوْمَالٍ    – dzuu        = yang mempunyai harta
nah jika dilihat secara seksama, sebenernya kelima kata di atas adalah gabungan (susunan idhofah) dari dua kata yang kemudian ditengahi dengan huruf wawu. Kita ambil satu contoh di atas:
Baca Juga ; Tamyiz

أَبُوكَ  =  أَبٌّ+وْ+كَ

2. Kelima isim di atas harus disambung dengan huruf wawu (jika dalam keadaan i’rob rofa’), huruf alif (jika dalam keadaan i’rob nashob), dan huruf yaa (jika dalam keadaan i’rob jer). Perhatikan contoh berikut:
Contoh asma’ul khomsah yang diidhofahkan (disambung) dengan  وْ ~wawu dan dibaca rofa’, seperti berikut:

1.  اَبٌ  apabila diidhofahkan menjadi :     أَبُوكَ  ~ abuuka         = ayahmu
2.  أَخٌ   apabila diidhofahkan menjadi:   أَخُوْكَ   ~ akhuuka       = saudaramu

>حَمٌ  apabila diidhofahkan menjadi :   حَمُوكَ  ~ hamuuka     = Ipar-mu
4.   فُوْapabila diidhofahkan menjadi :    فُوْكَ   ~ fuuka            = mulutmu
5.   ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi : ذُوْ مَالٍ   ~ dzuumaalin = yang mempunyai harta
Contoh asma’ul khomsah yang diidhofahkan (disambung) dengan ا ~alif  dan dibaca nashob, seperti berikut:

1.  اَبٌ  apabila diidhofahkan menjadi :   أَبَاكَ~ abaaka          = ayahmu
2.  أَخٌ   apabila diidhofahkan menjadi :  أَخَاكَ   ~ akhaaka       = saudaramu
3. حَمٌ  apabila diidhofahkan menjadi : حَمَاكَ  ~ hamaaka     = Ipar-mu
4.  فُوْapabila diidhofahkan menjadi :    فَاكَ  ~ faaka             = mulutmu
5.  ذُوْ   apabila diidhofahkan menjadi : ذَا مَالٍ  ~ dzaamaalin = yang mempunyai harta

Contoh asma’ul khomsah yang diidhofahkan (disambung) dengan يْdan dibaca jer, seperti berikut:
Baca Juga ; Huruf Jar

1. اَبٌ   apabila diidhofahkan menjadi :     أَبِيْكَ   ~ abiika             = ayahmu
2.  أَخٌ   apabila diidhofahkan menjadi :    أَخِيْكَ   ~ akhiika           = saudaramu           

3. حَمٌ  apabila diidhofahkan menjadi :    حَمِيْكَ  ~ hamiyka     = Ipar-mu
4. فُوْ apabila diidhofahkan menjadi :      فِيْكَ  ~ fiika              = mulutmu
5. ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi : ذِيْ مَالٍ  ~ dziimaalin  = yang mempunyai harta

Nah, dari ketiga kategori di atas walaupun disambung dengan huruf yang berbeda tapi masih tetap mempunyai arti yang sama. Hanya saja berbeda dalam keadaan i’rob nya, yaitu dibaca rofa’ jika diidhofahkan dengan huruf wawu, dibaca nashob jika diidhofahkan dengan huruf alif, dan dibaca jer jika diidhofahkan dengan huruf yaa.

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh asmaul khomsah dalam bentuk kalimat agar jelas keadaan rofa’, nashob, dan jer nya.


Contoh kalimat asmaul khomsah yang dibaca rofa’:

 Wahai mahmud, Ayahmu memanggilmu   يَامَحْمُوْدُ، دَعَاكَ أَبُوْكَ

kata yang ditandai hijau adalah termasuk asmaul khomsah, kenapa ia dibaca rofa’? karena ia menjadi fa’il (subjek) yaitu ‘orang yang memanggil’ dan setiap fa’il (subjek) pasti dibaca rofa’, dan tanda rofa’ bagi asmaul khomsah adalah wawu (و).


Contoh kalimat asmaul khomsah yang dibaca nashob:

Saya melihat ayahmu sedang shalat   رَأَيْتُ أَبَاكَ يُصَلِّيْ
Kata ‘abaaka’ yang bertanda hijau disambung dengan huruf alif, karena ia dalam keadaan nashob, dari mana bisa tahu dibaca nashob? karena ia menjadi maf’ul bih (objek) yaitu ‘orang yang dilihat‘, karena setiap maf’ul bih dalam bahasa Arab pasti dibaca nashob. Dan tanda nashob bagi asmaul khomsah adalah alif  (ا).
Baca Juga : Wazan dan Mauzun

Contoh kalimat asmaul khomsah yang dibaca jer:

Lihatlah ayahmu   أُنْظُرْ إِلَى أَبِيْكَ

kata ‘abiika’ yang disambung dengan huruf yaa adalah majruur (dibaca jer), kenapa dibaca jer? karena sebelumnya terdapat huruf jer yaitu ‘ilaa’ yang berwarna merah, maka kata ‘abiika’ dalam keadaan jer. dan tanda jer bagi asmaul khomsah adalah yaa (ي).


I’rob Asma-ul Khamsah 

Adapun Asma’ul khamsah, dirafa’kan dengan memakai wawu dan dinashabkan dengan memakai alif serta dijarkan dengan memakai ya. Ketentuan I’rabnya semua diidhofahkan atau dimudhafkan dalam keadaan mufrad atau tunggal (bukan mutsana dan bukan pula jama’) .

Contoh asma’ul khamsah yang diidhofahkan, marfu’ dengan  وْ ~wawu: seperti berikut:

 1. اَبٌ apabila diidhofahkan menjadi :     أَبُوكَ ~abuuka      = ayahmu              
 2.  أَخٌ  apabila diidhofahkan menjadi:   أَخُوْكَ ~akhuuka    = saudaramu        
 3.  حَمٌ apabila diidhofahkan menjadi :   حَمُوكَ ~hamuuka   = paman-mu          
 4. فُوْ  apabila diidhofahkan menjadi :    فُوْكَ  ~fuuka         = mulutmu            
 5. ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi  ذُوْ مَالٍ ~dzuumaalin = yang mempunyai harta
Contoh asma’ul khamsah yang diidhofahkan, manshub dengan ا ~alif : seperti berikut:
 1. اَبٌ  apabila diidhofahkan menjadi :   أَبَاكَ ~abaaka……..= ayahmu
 2. أَخٌ  apabila diidhofahkan menjadi :  أَخَاكَ ~akhaaka……= saudaramu
 3. حَمٌ  apabila diidhofahkan menjadi : حَمَاكَ ~hamaaka…..= paman-mu
 4. فُوْ  apabila diidhofahkan menjadi :    فَاكَ ~faaka…………= mulutmu
 5. ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi : ذَا مَالٍ ~dzaamaalin..= yang mempunyai harta

Baca Juga : Maf’ul Liajlih

Contoh asma’ul khamsah yang diidhofahkan,  Majrur dengan يْ seperti berikut:
 1. اَبٌ apabila diidhofahkan menjadi :     أَبِيْكَ ~abiika……… = ayahmu             
 2. أَخٌ apabila diidhofahkan menjadi :    أَخِيْكَ ~akhiika…… .= saudaramu                
 3.  حَمٌ apabila diidhofahkan menjadi :    حَمِيْكَ ~hamiyka…. = paman-mu             
 4.  فُوْ  apabila diidhofahkan menjadi :      فِيْكَ ~fiika……….  = mulutmu
 5.  ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi : ذِيْ مَال ~dziimaalin..= yang mempunyai harta

Baca Juga ; Maf’ul Muthlaq